Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Doposażenie w nowoczesną aparaturę medyczną oddziałów: Noworodkowego, Dziecięcego i Ginekologicznego

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży otrzymał pozytywną ocenę formalno – merytoryczną oraz został zakwalifikowany do realizacji projektu pn. ,,Poprawa opieki nad matką i dzieckiem w celu dostosowania do trendów demograficznych poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesną aparaturę medyczną oddziałów: Noworodkowego, Dziecięcego i Ginekologiczno – Położniczego”.

 

Pozyskane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna ochrony zdrowia przeznaczone zostanie na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla oddziałów: Dziecięcego, Noworodkowego i Ginekologiczno – Położniczego. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i wystadaryzowanie usług społecznych w obszarze ochrony zdrowia. W ramach przedmiotowej inwestycji, szpital zwiększy komfort i bezpieczeństwo pacjentów na wyżej wymienionych oddziałach.

 

Całkowity koszt realizacji inwestycji: 3.749.532,58 zł w tym:

- sprzęt i aparatura medyczna: 3.738.104,58 zł

- działania promocyjne – 7.000 zł

- opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej – 4.428 zł

 

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wyniesie 3.163.640,60 zł. Pozostała kwota w wysokości 585.891,98 zł pokryta zostanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na podstawie odrębnej umowy ( 574.463,98 zł) oraz ze środków własnych szpitala (11.428 zł).

 

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: październik 2018 roku

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: maj 2019 roku

 

Więcej informacji o możliwościach ubiegania się o pomoc ze środków finansowych Unii Europejskiej można uzyskać pod adresem www.rpo.wrotapodlasia.pl, a także na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Grafika stop-dziec.png