Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Poradnia Psychiatryczna dla Dorosłych

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

            Poradnia zdrowia psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo- Koordynacyjnym i  zespołem leczenia środowiskowego   tworzy moduł podstawowy, który usytuowana jest w tej samej lokalizacji ( Szpital, blok D, I piętro).

            Poradnia zdrowia psychicznego z PZK jest czynna od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, w godzinach od 8:00 do 18:00.

Punkt  Zgłoszeniowo -Koordynacyjny  zwany w skrócie PZK, zorganizowany jest w ramach poradni zdrowia psychicznego. Posiada 2 numery telefoniczne dostępne w godzinach pracy:

 • 86 4733270
 • 86 4733257

oraz skrzynkę mailową:

pzk1-lomza@szpital-lomza.pl

pzk2-lomza@szpital-lomza.pl

Zadania PZK realizuje  wykwalifikowany personel, a świadczone  usługi są dedykowane dla osób dorosłych ( powyżej 18 r.ż.) zamieszkałych na terenie działania CZP. Zadania te realizowane są bezpośrednio po zgłoszeniu się osoby zainteresowanej, (bez wcześniejszego umawiania terminu )– niezależnie od sposobu zgłoszenia (tj. również telefonicznie lub za pośrednictwem systemów telinformatycznych).

Do zadań PZK należy:

 • udzielanie informacji o zakresie działania CZP i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej;
 • wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej w przypadkach tego wymagających;
 • przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK z problemami zdrowia psychicznego, udzielenie możliwego wsparcia w zakresie ustalonych potrzeb oraz uzgodnienie wstępnego planu dalszego postępowania;
 • uzgodnienie terminu i miejsca uzyskania świadczenia w ramach CZP zgodnie ze wstępnym planem dalszego postępowania.
 • w przypadkach pilnych termin porady lekarskiej  może być uzgodniony  w  ciągu 3 dni.

           

Poradnia Zdrowia Psychicznego zwana PZP udziela świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

 • kompleksowa diagnostyka i terapia zaburzeń i chorób psychicznych,
 • kwalifikacje do leczenia szpitalnego,
 • kontynuacja leczenia pacjentów po  hospitalizacji w oddziałach: psychiatrycznym, dziennym oddziale psychiatrycznym, zespole leczenia środowiskowego
 • kierowanie pacjentów na konsultacje i leczenie do innych poradni i/lub ośrodków specjalistycznych
 • pomoc psychologiczna
 • psychoterapia indywidualna  i grupowa

 

            Pomocą czynną objęci są pacjenci , których stan zdrowia wymaga interdyscyplinarnej terapii i aktywnego wsparcia w procesie zdrowienia, a w szczególności:

 • z nasilonymi, utrzymującymi się objawami zaburzeń psychotycznych,
 • z częstymi zaostrzeniami i nawrotami zaburzeń,
 • wymagających w okresie remisji systematycznego leczenia zapobiegającego nawrotom,
 • o ograniczonej samodzielnej egzystencji, a pozbawionych dostatecznej opieki osób bliskich,

 pozostających w konfliktowej sytuacji środowiskowej.

Pomocą długoterminową – objęta jest grupa pacjentów z innymi zaburzeniami psychicznymi (przez okres dłuższy niż 4 tygodnie), którzy nie wymagają pomocy czynnej.

Pomoc krótkoterminowa – udzielana jest  pacjentom z zaburzeniami epizodycznymi w okresie 4 tygodni;

Pomoc konsultacyjna – udzielana  jest pacjentom potrzebującym świadczeń diagnostycznych lub porady, w szczególności na zlecenie lekarza POZ lub innego lekarza, nie zakończona kwalifikacją do pomocy czynnej, długoterminowej lub krótkoterminowej w CZP.

Pomoc doraźna jest udzielana w stanach nagłych i przypadkach pilnych w miejscu udzielania pomocy doraźnej (izba przyjęć psychiatryczna ).

W ramach PZP pacjent z zaburzeniami psychicznymi może korzystać  z leczenia
           ambulatoryjnego lub/i leczenia środowiskowego.

 

Zespół Leczenia Środowiskowego jest formą leczenia dedykowaną dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi. Zapewnia świadczenia zdrowotne w środowisku społecznym pacjentom którzy: zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym i wymagają dalszych, intensywnych oddziaływań socjoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych; z którymi nie udało się uzyskać trwałej efektywnej współpracy w leczeniu w warunkach oddziału szpitalnego lub poradni (chorzy wielokrotnie hospitalizowani); nie utrzymują się w innych formach leczenia. ZLŚ udziela świadczeń zdrowotnych w środowisku pacjenta:

 • postępowanie terapeutyczne – farmakoterapia i psychoterapia m.in. terapia indywidualna, wspierająca, psychoedukacja, treningi umiejętności społecznych
 • poradnictwo i terapia wobec rodziny pacjenta m.in. edukacja, wspieranie, interwencje i terapia rodzin.
 • pomoc w uzyskaniu świadczeń socjalnych oraz w zorganizowaniu odpowiednich warunków bytowych (zadania wykonywane przez pracownika socjalnego).

            ZLŚ swoim działaniem obejmuje pacjentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego i okolic w promieniu +/- 35 km od miejsca siedziby Zespołu

            Każdy pacjent ma swojego terapeutę, z którym realizuje indywidualny program terapeutyczny. Terapeuta utrzymuje kontakt z rodziną pacjenta, jego środowiskiem, przyjaciółmi oraz instytucjami i organizacjami społecznymi. Po leczeniu szpitalnym, praca Zespołu przyczynia się do zachowania ciągłości leczenia i poprawy jego efektywności. Z kolei przed hospitalizacją praca Zespołu jest skierowana na szybką diagnozę i pomoc pacjentowi w warunkach pozaszpitalnych.

 

Rejestracja do PZP odbywa się:
- osobiście
- za pośrednictwem osoby trzeciej upoważnionej przez pacjenta
- telefonicznie ( tel.: 86 47 33 270 w godz. 8.00-18.00))
- internetowego systemu e- zdrowie

            Pacjent, który zgłasza się do rejestracji osobiście musi okazać jeden z wymienionych dokumentów (w celu potwierdzenia tożsamości i sprawdzenia ubezpieczenia w systemie e-WUŚ): dowód osobisty, paszport lub  prawo jazdy.

            W przypadku pierwszej wizyty, konieczne jest założenie historii choroby. Pacjent wypełnia i podpisuje  również stosowne dokumenty i oświadczenia.
            Pacjent, który przez telefon umówił się po raz pierwszy na wizytę w PZP,  w dniu umówionej wizyty lekarskiej musi zgłosić się na kilka minut wcześniej do rejestracji  celem założenia dokumentacji medycznej.

 

 DO PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO NIE JEST WYMAGANE SKIEROWANIE