Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Praktyki studenckie

Praktyki (lekarskie, pielęgniarskie)                 

(Nie dotyczy uczelni łomżyńskich)Wymagane dokumenty:


•    Porozumienie/Umowa ogólna z uczelnią. Jeśli uczelnia nie zawarła ogólnego porozumienia wówczas student zgłasza się z porozumieniem indywidualnym w 2 egz.
•    podanie kierowane do Dyrektora Szpitala z prośbą o umożliwienie odbycia praktyk (wzór do pobrania poniżej)
•    Oświadczenie o posiadaniu polisy OC i własnej odzieży ochronnej (wzór do pobrania poniżej)

 

Procedura:

 1.    Z wypełnionym podaniem należy zgłosić się do opiekuna praktyk (student sam ustala opiekuna na oddziale, na którym odbywać chce praktyki) w celu uzyskania od opiekuna  pisemnej zgody na podaniu (czytelny podpis, ewent. pieczątka).
2.    Z kompletem dokumentów (zaakceptowanym przez opiekuna podaniem, podpisanym czytelnie oświadczeniem i Porozumieniem/Umową z uczelni) student zgłasza się do Działu Organizacyjnego pok. 244 II. Piętro
3.    Jeden egzemplarz Porozumienia/Umowy po podpisaniu przez Dyrektora Szpitala student przekazuje na uczelnię.
4.    Po dopełnieniu w/w formalności student może rozpocząć praktykę w ustalonym w w/w dokumentach terminie

Załączniki