Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży
Grafika logo.png

Doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oddziałów

Rehabilitacji, Rehabilitacji Neurologicznej i Rehabilitacji Kardiologicznej

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży został zakwalifikowany do realizacji projektu pn. ,,Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenie z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego”.

Pozyskane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI. Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19 Działanie 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19 przeznaczone zostanie na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla oddziałów: Rehabilitacji, Rehabilitacji Neurologicznej i Rehabilitacji Kardiologicznej.

Głównym celem projektu jest wzrost jakości i dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19. W ramach przedmiotowej inwestycji, przewidziano do zakupu sprzęt i aparaturę w celu zwiększenia potencjału i możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Nastąpi znaczna poprawa jakości i uzupełnienie rzeczowe infrastruktury wykorzystywanej w procesie rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.

Całkowity koszt realizacji inwestycji to 395.000,00 zł, z czego cała kwota przeznaczona zostanie na sprzęt i aparaturę medyczną. Dofinansowanie wyżej wymienionego projektu w całości zostanie pokryte w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: luty 2022 roku

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: grudzień 2022 roku

Więcej informacji o możliwościach ubiegania się o pomoc ze środków finansowych Unii Europejskiej można uzyskać pod adresem www.rpo.wrotapodlasia.pl, a także na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.