Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Informacje dla pacjentów na temat przetwarzania danych osobowych

Informacje dla pacjentów na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE L 119), dalej zwanego RODO

 

informuję, że:

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych (dokumentacji medycznej) jest Szpital Wojewódzki w Łomży, reprezentowany przez Dyrektora.

Adres: Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża; e-mail: sekretariat@szpital-lomza.pl
tel. (CT): 86 4733 900, (sekr.): 86 4733 316.

  1. Inspektor Ochrony Danych w Szpitalu udziela informacji telefonicznie, nr tel.:  514 747 434 lub za pomocą poczty e-mail, adres:  iod@szpital-lomza.pl
  2. Dane osobowe Pacjentów są przetwarzane w celach zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  3. Dokumentacja medyczna Pacjentów może być udostępniana wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  4. Okresy przechowywania dokumentacji medycznej Pacjentów określają przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych – z ograniczeniami wynikającymi z art. 15 – 23 RODO.

Uwaga: Realizacja powyższych uprawnień nie może naruszać autonomii osób wykonujących zawody medyczne, które dokonywały wpisu w dokumentacji medycznej.

  1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Podczas przetwarzania Państwa danych nie ma zastosowania zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celów zdrowotnych.

Załączniki