Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Pionu Pulmonologii

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

DYREKTOR SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Łomży Al. Piłsudskiego 11

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łomży

o g ł a s z a    k o n k u r s

na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Pionu Pulmonologii

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 roku  w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2023r, poz.1515) .

 

Oferty z załączonymi dokumentami określonymi w §12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą /Dz. U. z 2021 roku, poz. 430 z późn. zm./  oraz oświadczeniem kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko wraz z koncepcją pracy na stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej Pionu Pulmonologii w formie pisemnej należy złożyć w zaklejonej kopercie  w terminie 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres:

 

Szpital Wojewódzki

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Al. Piłsudskiego 11

18-400 Łomża

 

 Kancelaria                   

 

                                                /przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście/

 

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „KONKURS NA STANOWISKO  PIELĘGNIARKI  ODDZIAŁOWEJ  PIONU PULMONOLOGII”.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala są dostępne na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl oraz bezpośrednio w siedzibie zakładu.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: w ciągu 2 miesięcy od upływu terminu na składanie ofert.

O terminie konkursu kandydaci  zostaną powiadomieni indywidualnie.

Przewidywane miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – Sala Wykładowa w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - II piętro.

 

Informacje uzupełniające:

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża, reprezentowany przez Dyrektora.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z naborem na wolne stanowisko objęte konkursem i nie będą przekazywane innym odbiorcom.

Osoba przekazująca swoje dane ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym /podst. prawna: art. 221 § 1 Kodeksu Pracy /t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1465 z późn. zm./, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty.