Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Konkurs ofert na najem powierzchni w budynkach Szpitala pod ustawienie automatów vendingowych.

1. Przedmiotem postępowania

Wynajem powierzchni w budynkach Szpitala Wojewódzkiego w Łomży pod ustawienie automatów samosprzedających do napojów gorących, napojów zimnych oraz przekąsek.
Wynajmujący przewiduje ustawienie min. 2 szt. automatów, które powinny zabezpieczać potrzeby pacjentów i pracowników. Wynajmujący wybierze dwóch najemców, z których każdemu udostępni powierzchnię pod 1 automat, wskaże miejsca ich usytuowania oraz zapewni dostęp do energii elektrycznej.

Wynajmowana powierzchnia pod automaty nie może przekroczyć 5m² .
Wynajmujący nie dopuszcza możliwości składania ofert na mniej niż 2 automatów (w tym 1 automatu do napojów gorących: co najmniej kawa, herbata, czekolada, zupka i 1 automatu do napojów zimnych oraz przekąsek).
Wynajmujący oczekuje wysokiej jakości sprzedawanych napojów i przekąsek. Dopuszcza się jedynie oferowanie sprzedaży następujących  firmowych odmian kawy: Lavazza, Tchibo, Jacobs, Dallmayr i Nescafe.
Termin rozpoczęcia najmu i uruchomienia automatów: 7 dni roboczych od wyłonienia najemców i podpisaniu umowy

2. Warunek przystąpienia do postępowania:
Złożenie
do dnia 24 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Szpitala bud. D pok. 235 oferty zawierającej:
a) imię, nazwisko i adres oferenta albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawn
ą lub inny podmiot wraz z danymi kontaktowymi (w tym adres mailowy);
b) datę sporządzenia oferty;
c) aktualny (tzn. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem postępowania) wypis z właściwego rejestru prowadzonego dla składającego ofertę lub kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość w przypadku osoby fizycznej;
d) aktualne zaświadczenia (tzn. wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem postępowania) właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne;
e) proponowany rodzaj sprzedawanej kawy i herbaty wraz z cennikiem;
f) wskazanie typu automatów (wizualizacja, zdjęcie wraz z opisem i specyfikacją techniczną zawierającą maksymalny dobowy pobór energii dla jednego automatu);
g) ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na kwotę min. 50.000,00 zł. za jedno zdarzenie wraz z oświadczeniem o utrzymywaniu ubezpieczenia w ww. kwocie przez cały okres trwania umowy;
h) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami postępowania i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
i) proponowaną cenę brutto najmu powierzchni pod jeden automat,
(min 615,00 zł brutto za 1 automat );
j) potwierdzenie wymaganej ilości i terminu uruchomienia automatów;
k) oświadczenie, że Najemca prowadzić będzie działalność we własnym imieniu i na własny koszt i ryzyko oraz że jest pracodawcą osób przez siebie zatrudnionych i ponosi wszelkie ryzyko z tym związane.

3. Kryterium oceny ofert:

Wynajmujący zawrze umowę z najemcami oferującymi najwyższą cenę brutto najmu powierzchni pod ustawienie jednego automatu i spełniającymi pozostałe warunki postępowania.
W cenie ofertowej należy uwzględnić:
- okresy słabszego popytu (wakacje lipiec-wrzesień, przerwy międzysemestralne itp.);
- koszty (ponoszone przez Wynajmującego) zużycia energii elektrycznej;
- koszty podatku od nieruchomości (ponoszone przez Wynajmującego);
- wszelkie rabaty, upusty itp.
Kalkulacja cen artykułów sprzedawanych w automatach, uwzględniająca możliwości finansowe pacjentów i odwiedzających, należy do Najemcy.


4. Termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy składać do dnia 24 sierpnia 2018r do godziny 10.00 w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży Al;.Piłsudskiego 11, bud. D Kancelaria pok. 235.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 sierpnia 2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży Al;.Piłsudskiego 11, bud. D pok. nr 242.

Oferta musi być złożona w zaklejonej kopercie, opatrzonej nazwą firmy i z napisem „Oferta – automaty vendingowe”.


5. Informacje dodatkowe:

Przed podpisaniem umowy wybrani najemcy wniosą kaucję w wysokości dwóch zadeklarowanych stawek czynszu miesięcznego za 2 automaty.
Pozostałe istotne warunki umowy:
1. Umowa zawarta na okres 3 lat z możliwością jej przedłużenia;
2. Możliwość wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia;
3. Płatność za najem powierzchni, po otrzymaniu faktury VAT do 15 dnia następnego miesiąca;
4. Dwumiesięczna zaległość w płatnościach powoduje natychmiastowe zerwanie umowy;
5. Ilość automatów może ulec zwiększeniu podczas trwania umowy lub przed jej podpisaniem na wniosek Najemcy i po uzyskaniu zgody Wynajmującego. Wynajmowana powierzchnia pod automaty nie może przekroczyć 5m² .
6. Możliwość corocznej waloryzacji kwoty najmu o wskaźnik wzrostu cen i usług GUS;
7.Najemca zobowiązany jest do:
a) zainstalowania automatów nowoczesnych i energooszczędnych;
b) zaopatrywania automatów w artykuły spożywcze we własnym zakresie i na własny koszt;
c) ponoszenia wszelkich kosztów związanych z montażem, konserwacją, utrzymaniem i naprawą automatów;
d) zapewnienia aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych personelowi odpowiedzialnemu za uzupełnianie asortymentu;
e) dezynfekcji automatów nie rzadziej niż raz na kwartał;
f) utrzymania zainstalowanych automatów w należytym porządku i sprawności technicznej oraz do zapewnienia czystości w ich pobliżu przez cały okres obowiązywania umowy.
8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kradzieże lub włamania do automatów oraz ich uszkodzenia.

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.
Łomża dnia 14 sierpnia 2018r.

Załączniki