Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Oferty pracy dla lekarzy

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zatrudni do pracy lekarzy ze specjalizacją, lekarzy w trakcie specjalizacji lub chcących szkolić się w dziedzinach:

 • anestezjologii - praca w Pionie Anestezjologii/Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny
 • pediatrii - praca w Pionie Pediatrii/Oddział Dziecięcy - dyżury medyczne
 • psychiatrii - praca w Centrum Zdrowia Psychicznego/Oddział Psychiatryczny
 • reumatologii
 • neonatologii - praca w Pionie Noworodkowym w systemie podstawowym oraz dyżury medyczne
 • neurologii – praca w Pionie Neurologii/Oddział Neurologiczny, Pododdział Udarowy/Poradnia Neurologiczna
 • nefrologii – praca w Oddziale Nefrologicznym, Stacji Dializ, Poradni Nefrologicznej
 • kardiologii - praca w Pionie Kardiologii
 • chorób wewnętrznych - praca w Pionie Chorób Wewnętrznych
 • chirurgii - praca w Pionie Chirurgii
 • chorób zakaźnych – praca w Pionie Chorób Zakaźnych
 • ortopedii – praca w Pionie Ortopedii
 • laryngologii – praca w Pionie Laryngologii
 • radiologii i diagnostyki obrazowej – praca w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

oraz lekarzy do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 

Wymagane kwalifikacje:

 • tytuł zawodowy lekarza, prawo wykonywania zawodu
 • w przypadku lekarza ze specjalizacją: tytuł specjalisty lub specjalizacja I albo
  II stopnia

 

Inne wymagania:

 • rzetelność, sumienność, fachowość, systematyczność, odpowiedzialność
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • aktywność i gotowość do poszerzania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
 • umiejętność organizowania pracy własnej, współpracy i komunikowania.

 

Praca lekarzy w oddziałach i pododdziałach szpitalnych odbywa się w systemie podstawowym czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach  800 - 1535.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV ze wskazaniem stanowiska, na które prowadzony jest nabór

 

Oferty proszę składać do dnia 30 czerwca 2023r. pocztą lub osobiście, na adres: Szpital Wojewódzki w Łomży,  Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, Kancelaria

lub na adres e-mail: rekrutacja@szpital-lomza.pl.

 

Uwaga: do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej).

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wykraczających poza zakres wskazany w Kodeksie pracy, do celów przeprowadzenia rekrutacji przez Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Kancelarii Szpitala.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy składane poza okresem naboru będą niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu do komórki kadrowej.

Na kopercie, w której znajduje się oferta pracy należy umieścić dopisek "OFERTA PRACY – lekarz Pion/Oddział  ………………. (właściwa nazwa)".

  

Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności znajdującą się na stronie internetowej Szpitala

link: https://szpital-lomza.pl/index.php?wiad=2003