Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży
Grafika logo-fe-rp-mz-ue.jpg

Przebudowa Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego

oraz wymiana tomografu komputerowego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

 

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży został zakwalifikowany do realizacji projektu pn. ,,Poprawa efektywności leczenia i diagnozowania pacjentów chorych na choroby zakaźne poprzez przebudowę i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego oraz wymianę tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży”

Pozyskane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI ,,REACT-EU”  Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, przeznaczone zostanie na przebudowę oraz wyposażenie w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego oraz zakup tomografu komputerowego do Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Celem przedmiotowego projektu jest poprawa dostępności i zwiększenie odporności systemu leczenia i diagnostyki chorób zakaźnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w kontekście pandemii COVID-19.

Całkowity koszt realizacji inwestycji to 7.852.188,34 zł, z czego 3.672.780,00 zł przeznaczone zostanie na prace remontowo-budowlane, a 3.962.842,41 zł na zakup tomografu komputerowego oraz inny niezbędny sprzęt medyczny. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na promocję projektu, nadzór inwestorski, zakup środków ochrony osobistej oraz przygotowanie projektu. Dofinansowanie wyżej wymienionego projektu w całości zostanie pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: wrzesień 2022 roku

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: grudzień 2023 roku

Więcej informacji o możliwościach ubiegania się o pomoc ze środków finansowych Unii Europejskiej można uzyskać pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.

 

 

Załączniki