Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Foto nr 1593
Fotogaleria
Szpital Wojewódzki im. K. S. Wyszyńskiego w Łomży został pozytywnie zakwalifikowany do realizacji projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

Pozyskane dofinansowanie jest z Priorytetu IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii.
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do sprawnego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego poprzez jego rozbudowę oraz doposażenie w nowoczesną i specjalistyczną aparaturę medyczną. W ramach projektu zostaną utworzone nowe stanowiska wstępnej intensywnej terapii, sale obserwacyjne oraz zostanie dokonana wymiana wyeksploatowanych urządzeń medycznych. Powyższe zmiany umożliwią dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Łomży do obowiązujących standardów jakościowych i norm prawnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Całkowity koszt realizacji inwestycji 5 949 919,14 zł, z czego 3 397 736,92 zł to środki pozyskane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, z budżetu Województwa Podlaskiego (2 265 945,34 zł), a pozostała kwota pokryta zostanie ze środków własnych Szpitala (286 236,89 zł).
Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie: 5 949 919,14 zł, z czego:

  • roboty budowlane - koszt 4 728 448,61 zł brutto
  • sprzęt i aparatura medyczna - koszt 1 085 086,05 zł brutto
  • nadzór budowlany - koszt 47 284,49 zł brutto
  • opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej - 86 100 zł brutto
  • działania promocyjne - 2 999,99 zł brutto


Termin rozpoczęcia realizacji projektu - grudzień 2016 roku.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu - kwiecień 2018 roku.
Więcej informacji o możliwościach ubiegania się o pomoc ze środków finansowych Unii Europejskiej można uzyskać pod adresem www.zdrowie/gov.pl w zakładce ,,PERSPEKTYWA 2014-2020", a także na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.

 

 

 

Fotogaleria

Grafika logoue-mz.jpg