Jesteś tutaj: Strona główna » Poradnie » Poradnia Psychiatryczna dla Dorosłych

Poradnia Psychiatryczna dla Dorosłych

10 czerwca 2016 | Opublikował: Jola Gryc

REJESTRACJA


Rejestracja pacjentów do wszystkich poradni odbywa się:
- osobiście
- za pośrednictwem osoby trzeciej upoważnionej przez pacjenta
- telefonicznie ( od godziny 10.00)
- internetowego systemu e- zdrowie

Pacjent, który zgłasza się do rejestracji musi okazać jeden z wymienionych dokumentów ( w celu potwierdzenia tożsamości i sprawdzenia ubezpieczenia w systemie e-WUŚ): dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.

W przypadku pierwszej wizyty w danej poradni specjalistycznej, konieczne jest założenie historii choroby stąd konieczne jest osobiste zgłoszenia się ze skierowaniem do rejestracji. Pacjent wypełnia również stosowne dokumenty i oświadczenia.
Pacjent, który przez telefon umówił się po raz pierwszy na wizytę w poradni specjalistycznej w dniu umówionej wizyty lekarskiej musi zgłosić się do rejestracji poradni.

Pacjent, który przez telefon umówił się na wizytę w poradni specjalistycznej, a wcześniej korzystał z usług tej poradni specjalistycznej w dniu umówionej wizyty lekarskiej udaje się do rejestracji aby potwierdzić w systemie e-WUŚ uprawnienia do świadczeń.

PZP udziela świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:
kompleksowa diagnostyka i terapia zaburzeń i chorób psychicznych,
- kwalifikacje do leczenia szpitalnego,
- kontynuacja leczenia pacjentów po  hospitalizacji w oddziałach: psychiatrycznym, dziennym oddziale psychiatrycznym, zespole leczenia środowiskowego
- pomoc psychologiczna
 - psychoterapia indywidualna  i grupowa ( poznawczo behawioralna (CBT oraz nakierowana na analizę egzystencjalną)
 

W ramach PZP pacjent z zaburzeniami psychicznymi może korzystać  z leczenia ambulatoryjnego lub/i leczenia środowiskowego.
Zespół Leczenia Środowiskowego zwany dalej ZLŚ udziela świadczeń zdrowotnych w środowisku pacjenta w ramach kontraktu z NFZ:
- postępowanie terapeutyczne – farmakoterapia i psychoterapia m.in. terapia indywidualna, wspierająca, psychoedukacja, treningi umiejętności społecznych
- poradnictwo i terapia wobec rodziny pacjenta m.in. edukacja, wspieranie, interwencje i terapia rodzin.
- pomoc w uzyskaniu świadczeń socjalnych oraz w zorganizowaniu odpowiednich warunków bytowych (zadania wykonywane przez pracownika socjalnego).
ZLŚ swoim działaniem obejmuje pacjentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego i okolic w promieniu +/- 35 km od miejsca siedziby Zespołu

SKIEROWANIA DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

Skierowania  nie są wymagane do poradni:
- w przypadku: kontynuacji leczenia w poradni specjalistycznej na tą samą jednostkę chorobową,
- do ginekologa i położnika, dentysty, dermatologa, wenerologa, onkologa, okulisty, psychiatry, a także od osób chorych na gruźlicę, zakażonych wirusem HIV,
- od inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów, od uprawnionego żołnierza, pracownika, lub weterana w zakresie - leczenia urazów lub chorób nabytych
- podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są również świadczenia związane z wypadkiem, zatruciem, urazem i porodem oraz w stanach zagrożenia życia.
W pozostałych przypadkach wymagane jest skierowanie od lekarza z placówki, która ma kontrakt z NFZ.
W przypadku skierowania wydanego z prywatnego gabinetu, nie posiadającego umowy z NFZ nie przysługuje pacjentowi porada opłacana przez NFZ.
W przypadku skierowania wydanego z prywatnego gabinetu, nie posiadającego umowy z NFZ nie przysługuje pacjentowi porada opłacana przez NFZ.
W sytuacji kiedy jest wymagane skierowanie, a pacjent jego nie posiada, może być przyjęty na koszt własny wg cennika usług komercyjnych, obowiązującego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży.

Skierowanie powinno zawierać:
1. Oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie, czyli:
- nazwa podmiotu i jego adres,
- numer telefonu, kod identyfikacyjny stanowiący I część systemu kodu resortowego (REGON)
- adres jednostki organizacyjnej podmiotu wraz z numerem telefonu,
- kod identyfikacyjny jednostki organizacyjnej stanowiący V, VII, część systemu kodu resortowego.
2. kod identyfikacyjny jednostki organizacyjnej stanowiący V, VII, część systemu kodu resortowego.
- nazwisko i imię (imiona),
- datę urodzenia,
- oznaczenie płci,
- adres miejsca zamieszkania,
- numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i  numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz PESEL, telefon, adres jego miejsca zamieszkania;
3. Inne informacje lub dane, w szczególności rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego oraz wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania lub konsultacji.
4. Datę wystawienia skierowania.
5. Dane identyfikujące lekarza kierującego na badania lub leczenie:
- nazwisko i imię,
- tytuł zawodowy,
- uzyskane specjalizacje,
- numer prawa wykonywania zawodu,
- podpis