Jesteś tutaj: Strona główna » O Nas » Przetwarzanie Danych Osobowych

Informacje dla pacjentów na temat przetwarzania danych osobowych

24 maja 2018 | Opublikował: Konserwator
Informacje dla pacjentów na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119), dalej zwanego RODO


informuję, że:

1.    Administratorem Państwa danych osobowych (dokumentacji medycznej) jest Szpital Wojewódzki w Łomży, reprezentowany przez Dyrektora.
Adres: Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża; e-mail: sekretariat@szpital-lomza.pl
tel. (CT): 86 4733 900, (sekr.): 86 4733 316.
2.    Inspektor Ochrony Danych w Szpitalu udziela informacji telefonicznie, nr tel.:  86 4733 606  lub za pomocą poczty e-mail, adres:  iod@szpital-lomza.pl
3.    Dane osobowe Pacjentów są przetwarzane w celach zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
4.    Dokumentacja medyczna Pacjentów może być udostępniana wyłącznie podmiotom uprawnionym  na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
5.    Okresy przechowywania dokumentacji medycznej Pacjentów określają przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
6.    Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych – z ograniczeniami wynikającymi z art. 15 – 23 RODO.
Uwaga: Realizacja powyższych uprawnień nie może naruszać autonomii osób wykonujących zawody medyczne, które dokonywały wpisu w dokumentacji medycznej.
7.    Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.    Podczas przetwarzania Państwa danych nie ma zastosowania zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
9.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celów zdrowotnych.  

Łomża dn. 25.05.2018r.