Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Centrum Zdrowia Psychicznego

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży jest realizatorem programu pilotażowego w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach centrum zdrowia psychicznego w okresie od 1.07.2018 do 30.06.2021r., zgodnie z podpisaną umową z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 02.07.2018 r. Celem programu pilotażowego opartego na tzw. centrach zdrowia psychicznego jest przetestowanie i upowszechnienie środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej.

Zadania Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP).

Zadaniem centrów zdrowia psychicznego jest zapewnienie kompleksowej opieki psychiatrycznej (doraźnej, ambulatoryjnej, środowiskowej, dziennej i całodobowej) dla dorosłej ludności zamieszkałej na obszarze miasta Łomża i powiatu łomżyńskiego. W ramach programu pilotażowego centrum zdrowia psychicznego Pion Psychiatryczny Szpitala Wojewódzkiego w Łomży udziela kompleksowych świadczeń w dziedzinie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień z wyłączeniem:

 • świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży,
 • świadczeń leczenia uzależnień z wyjątkiem pomocy w stanach nagłych,
 • świadczeń specjalistycznych psychiatrycznych takich jak: świadczeń psychogeriatrycznych, rehabilitacji psychiatrycznej, zaburzeń nerwicowych, psychiatrii sądowej, świadczeń dotyczących leczenia zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania, zaburzeń seksualnych i patologii współżycia itd.

Pion psychiatryczny Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w ramach centrum udziela konsultacji i porad w niezbędnym zakresie dla świadczeniobiorców z rozpoznaniem choroby otępiennej.

Pion Psychiatryczny Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w ramach realizacji programu pilotażowego CZP udziela świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach :

A. ambulatoryjnych - w ramach:

punktu zgłoszeniowo- koordynacyjnego (PZK)

poradni zdrowia psychicznego,

zespołu leczenia środowiskowego ( domowego)

Zakres zadań realizowanych przez Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny, który zlokalizowany jest na poziomie Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży:

1. Udzielanie informacji o zakresie działania centrum i możliwość uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej.

2.Przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgodnienie wstępnego planu postępowania oraz udzielenie możliwego wsparcia w zakresie zdefiniowanych potrzeb.

3. Uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia.

4.W przypadkach koniecznych i wymagających takiego wsparcia, wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej.

5. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, np. porady.

B. dziennych psychiatrycznych- obejmujące świadczenia terapeutyczne, programy terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, leki, działania edukacyjno- konsultacyjne dla rodzin, wyżywienie ( jeden posiłek w dniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej);

C. stacjonarnych- obejmujące świadczenia terapeutyczne, programy terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki, wyroby medyczne, przedmioty ortopedyczne, zakwaterowanie i wyżywienie, działania edukacyjno - konsultacyjne dla rodzin.

Koordynatorem programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego jest lek. med. Irena Dworakowska (specjalista w dziedzinie psychiatrii) – tel. 86 47 33 250

W skład Centrum Zdrowia Psychicznego wchodzą następujące miejsca udzielania świadczeń:

 1. Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny nr 1: Szpital Wojewódzki w Łomży, ul. Al. Józefa Piłsudskiego 11 - tel. 86 47 33 551w godz.8.00-18.00 ( lokalizacja tymczasowa na czas pandemii: przy Poradni Zdrowia Psychicznego w budynku Oddziału Dziennego Pobytu)
 2. Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny nr 2: Szpital Wojewódzki w Łomży, ul. Al. Józefa Piłsudskiego 11 - tel. 864733270- w godz 15.00 -18.00 i  86 47 33 257 – w godz.8.00-18.00 ( lokalizacja: obok Psychiatrycznej Izby Przyjęć)
 3. Zespół Leczenia Środowiskowego - Szpital Wojewódzki w Łomży, ul. Al. Józefa Piłsudskiego 11-  tel. 86 47 33 270
 4. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych - Szpital Wojewódzki w Łomży, ul. Al. Józefa Piłsudskiego 11- tel. 86 47 33 270
 5. Poradnia Zdrowia Psychicznego NZOZ Salus Sp.zo.o. w Łomży, ul. Wyszyńskiego 6 - tel. 86 212 52 27
 6. Oddział Psychiatryczny Dziennego Pobytu- Szpital Wojewódzki w Łomży, ul. Al. Józefa Piłsudskiego 11- tel. 86 47 33 551
 7. Oddział Psychiatryczny - Szpital Wojewódzki w Łomży, ul. Al. Józefa Piłsudskiego 11- tel. 86 47 33 251;86 47 33 250

Działalność Zespołu Leczenia Środowiskowego (ZLŚ)

Koordynator ZLŚ lek. spec. psych. Irena Barbara Dworakowska tel. 86 4733 270.

 

Zespół Leczenia Środowiskowego zapewnia świadczenia zdrowotne w środowisku społecznym:

 • pacjentom, którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym i wymagają dalszych, intensywnych oddziaływań socjoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych,
 • pacjentom, z którymi nie udało się uzyskać trwałej efektywnej współpracy w leczeniu w warunkach oddziału stacjonarnego, dziennego lub poradni (chorzy wielokrotnie hospitalizowani),
 • pacjentom samotnym oraz będącym w trudnej sytuacji materialnej, korzystającym ze świadczeń Pomocy Społecznej o ile wymagają opieki środowiskowej z powodu znacznego stopnia zaburzenia funkcjonowania społecznego.

Zespól Leczenia Środowiskowego świadczy usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi - przede wszystkim z rozpoznaniem: schizofrenii, innymi zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami afektywnymi, zaburzeniami psychicznymi na podłożu organicznym i inne.

 

Realizacja zadań ZLŚ odbywa się:

 • w ramach indywidualnych spotkań z pacjentem (w środowisku chorego) i jego rodziną,
 • w ramach spotkań w siedzibie ZLŚ ( w sytuacji dobrego funkcjonowania chorego).

Procedura skierowania do ZLŚ

 • rejestracja telefoniczna lub osobista w Centrum Zdrowia Psychicznego celem umówienia wstępnej rozmowy z lekarzem psychiatrą;
 • wizyta konsultacyjno-diagnostyczna lekarza psychiatry, podczas której następuje kwalifikacja pacjenta do leczenia w ramach ZLŚ;
 • uzyskanie skierowania do ZLŚ w dniu wypisu z oddziału psychiatrycznego, oddziału dziennego pobytu celem kontynuacji leczenia;
 • wyrażenie pisemnej zgody na leczenie na formularzu i spotkanie z terapeutą środowiskowym;
 • ustalenie planu leczenia.

 

 Działalność Oddziału Psychiatrycznego Dziennego Pobytu -Hospitalizacja dzienna, tj. pobyt od godz. 8:00 do 14:00, codziennie w dni robocze.

Personel medyczny do kontaktu: Z-ca Piel. Oddziałowej - mgr Przemysław Mocarski tel. 86 473 500.Oferta diagnostyczno-terapeutyczna skierowana jest dla osób z rozpoznaniem:

 • schizofrenii,
 • innych zaburzeń psychotycznych,
 • zaburzeń afektywnych
 • zaburzeń związanych ze stresem,
 • zaburzeń osobowości,
 • zaburzeń na podłożu organicznym.

W ramach pobytu na oddziale dziennym oferujemy:

 • diagnozę zaburzeń psychicznych,
 • leczenie farmakologiczne,
 • psychoterapię indywidualną oraz grupową,
 • psychoedukację,
 • trening umiejętności życia z chorobą przewlekłą,
 • poszerzenie repertuaru umiejętności społecznych pozwalających na lepsze radzenie sobie w życiu codziennym,
 • przygotowanie do pełnienia wcześniejszych i nowych ról społecznych,
 • włączenie rodziny w proces terapeutyczny oraz jej edukację i dostarczanie wsparcia,
 • terapię zajęciową.

Działalność Oddziału Psychiatrycznego

Personel medyczny do kontaktu: p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Anita Narewska, tel. 86 4733 255.

Oferta diagnostyczno-terapeutyczna skierowana jest do osób z rozpoznaniem

 • schizofrenii,
 • chorób afektywnych
 • innych zaburzeń psychotycznych,
 • zaburzeń nerwicowych,
 • zaburzeń osobowości,
 • zaburzeń na podłożu organicznym,
 • zaburzeń psychicznych wieku podeszłego,
 • zaburzeń psychicznych w przebiegu uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Oddział Psychiatryczny oferuje:

 • diagnozę zaburzeń psychicznych,
 • leczenie farmakologiczne,
 • psychoterapię indywidualną i grupową,
 • psychoedukację,
 • terapię zajęciową,
 • inne oddziaływania socjoterapeutyczne.